GIMNAZJUM NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU
MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY funkcjonuje w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich od roku 1999. Polega ona na uczestnictwie młodzieży w zajęciach prowadzonych przez organizatorów podczas całego roku szkolnego. Uczestnicy projektu spotykają się z organizatorami i wykonują zadane prace: wypełniają kwestionariusze osobowe, przygotowują prezentacje swoich rodzin, utrzymują stały kontakt z partnerami zza granicy (swoimi gośćmi lub rodzinami oczekującymi na ich przyjazd za granicą), przygotowują się do zajęć, jakie będą prowadzone podczas tygodnia wymiany. Podsumowaniem całorocznej pracy jest Tydzień Wymiany, podczas którego uczniowie Gimnazjum przyjmują uczniów szkół partnerskich w swoich domach lub wyjeżdżają za granicę. Podczas Tygodnia Wymiany uczestnicy są podzieleni na grupy tematyczne (taniec, teatr, dziennikarstwo, sztuka, muzyka, itp.), w których pracują nad zaplanowanymi wcześniej zadaniami. Każdy rok projektu poświęcony jest innej tematyce. W związku z tym tematyka grup tematycznych i realizowane przez nie zadania są różne w poszczególnych latach. Ponadto uczniowie biorą udział w zajęciach organizowanych dla wszystkich uczestników projektu: wycieczki, zwiedzanie Muzeum na Majdanku, dyskoteki, ogniska, itp. Tydzień Wymiany kończy się prezentacją przygotowaną przez uczestników projektu dla rodziców, uczniów innych szkół naszego miasta, władz lokalnych i mediów.

Cele Międzynarodowej Wymiany Młodzieży


- poznanie różnic i podobieństw kulturowych różnych krajów;
- zachęcenie młodych ludzi do posługiwania się językiem angielskim w celu nawiązania współpracy i kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami z różnych krajów;
- przybliżenie uczestnikom nowoczesnych form komunikacji i sposobów wykorzystania ich w pracy oraz nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych (Internet, komputer);
- pomoc uczniom w pozbyciu się kompleksu niższości wobec ich rówieśników z innych krajów i kontynentów;
- obalanie stereotypów myślenia o innych narodowościach;
- poznanie życia zwykłych ludzi z innego poprzez przyjmowanie uczestników przez rodziny goszczące w Świdniku oraz mieszkanie w rodzinie w innym kraju;
- uświadomienie młodym ludziom, że tak naprawdę należą do jednej wielkiej rodziny bez względu na kraj i kontynent, na którym mieszkają.v - umożliwienie uczestnikom lepszego poznania się dzięki wspólnej pracy nad konkretnymi zadaniami w międzynarodowych grupach tematycznych, osiąganie wspólnych celów zbliża członków grupy do siebie, pozwala im lepiej poznać swoje umiejętności i wzmocnić chęć wzajemnego poznania się
- kształtowanie tożsamości globalnej, europejskiej i narodowej poprzez poznawanie historii i tradycji poszczególnych krajów

Zasady uczestnictwa

- Uczestnikami projektu są uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku;
- Uczniowie chętni do udziału w projekcie zgłaszają się do organizatorów do dnia 30 września każdego roku szkolnego;
- Kandydaci muszą posiadać odpowiedni poziom umiejętności z zakresu języka angielskiego, gdyż językiem komunikacji jest ten język obcy (poziom określają nauczyciele języka angielskiego);
- Kandydaci musza mieć ocenę z zachowania, co najmniej "dobrą" i otrzymać pozytywną opinię dotyczącą ich zachowania od nauczycieli uczących;
- W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów organizatorzy organizują konkurs umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego;
- Pierwszeństwo do uczestnictwa mają uczniowie klas pierwszych i drugich;
- Uczniowie klas pierwszych przyjmują gości zza granicy;
- Uczniowie klas drugich wyjeżdżają za granicę;
- Warunkiem wyjazdu za granicę jest przyjęcie gościa zza granicy w roku poprzednim;
- W przypadku zbyt małej liczby kandydatów do przyjęcia gości zza granicy wśród uczniów klas pierwszych, organizatorzy przyjmują osoby chętne spośród uczniów klas drugich i trzecich;
- W przypadku zbyt małej liczby kandydatów na wyjazd wśród uczniów klas drugich, organizatorzy przyjmują osoby chętne spośród uczniów klas trzecich;
- Uczniowie klas pierwszych nie wyjeżdżają za granicę;
- Każda osoba, która przyjmowała gościa zza granicy ma możliwość wyjazdu za granicę w roku następnym;
- Przyjęcie osoby z danego kraju nie oznacza, że uczeń pojedzie do tego właśnie kraju w roku następnym;
- Uczniowie informują organizatorów, do którego kraju chcą pojechać wskazując trzy kraje zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas konferencji koordynatorów wymiany
- Organizatorzy przydzielają uczniom przyjmującym ich gości kierując się informacjami zawartymi w kwestionariuszach osobowych;
- Po dokonaniu przydziału nie ma możliwości zmiany gościa;
- Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i zobowiązują się do wpłaty odpowiedniej kwoty ustalanej każdego roku przez organizatorów;
- Uczniowie uczestniczą w spotkaniach i wywiązują się terminowo z przydzielonych im zadań;
- W razie rażących zaniedbań (nieobecności na spotkaniach, brak regularności w komunikacji z partnerem zza granicy, nie wykonanie zadania w ustalonym terminie) organizatorzy mogą skreślić uczestnika z listy;
- Uczniowie otrzymują oceny z języka angielskiego oraz punkty z zachowania zgodnie z obowiązującym WSO w Gimnazjum;
- Uczniowie i ich rodzice podpisują regulamin zachowania obowiązujący uczestników podczas Tygodnia Wymiany;