GIMNAZJUM NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013


Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno - przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013:


23 kwietnia 2013 r. (wtorek) - godz. 9.00 - część humanistyczna
24 kwietnia 2013 r. (środa) - godz. 9.00 - część matematyczno - przyrodnicza
25 kwietnia 2013 r. (czwartek) - godz. 9.00 - część językowa

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU


- Uczniowie klas III przychodzą każdego dnia egzaminu do szkoły o godzinie 8:15, rozbierają się w szatni i udają do sal, w których będą pisali egzamin.
- Gdyby któryś z uczniów nie wiedział, w jakiej sali pisze może to sprawdzić na tablicy informacyjnej na parterze obok sekretariatu.
- Na egzamin uczniowie przychodzą w stroju uczniowskim
- Uczniowie podczas egzaminu powinni posiadać do okazania legitymacje szkolne.
- Uczniowie na salę egzaminacyjną nie mogą wnosić żadnych toreb, plecaków ani telefonów komórkowych.
- Uczniowie powinni posiadać długopis lub pióro piszące kolorem czarnym oraz przybory do kreślenia w przezroczystej koszulce.
- Po wejściu do sal i zajęciu właściwych miejsc nie mogą się przemieszczać.
- Uczniowie powinni przyjść do szkoły punktualnie. Uczeń spóźniony nie może być wpuszczony do sali egzaminacyjnej.

CZAS TRWANIA EGZAMINU


23 kwietnia 2013 r. (wtorek) część humanistyczna- godz. 9.00
- 9.00 - historia i wiedza o społeczeństwie - 60 minut
- w salach z wydłużeniem czasu - 80 minut
- 11.00 - język polski - 90 minut
- w salach z wydłużeniem czasu - 135 minut

24 kwietnia 2013 r. (środa) część matematyczno - przyrodnicza - godz. 9.00
- 9.00 - przedmioty przyrodnicze - 60 minut
- w salach z wydłużeniem czasu - 80 minut
- 11.00 - matematyka - 90 minut
- w salach z wydłużeniem czasu - 135 minut

25 kwietnia 2012 r. (czwartek) część językowa - godz. 9.00
- 9.00 - język obcy poziom podstawowy - 60 minut
- w salach z wydłużeniem czasu - 80 minut
- 11.00 - język obcy poziom rozszerzony - 60 minut
- w salach z wydłużeniem czasu - 90 minut

- Po wcześniejszym zakończeniu pracy z arkuszem uczeń odkłada zamknięty arkusz na brzeg ławki i nie opuszcza sali
- Po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin uczniowie odkładają zamknięte prace i nie opuszczają sali dopóki ich arkusze nie będą sprawdzone pod kątem poprawności kodowania i potwierdzony zostanie ich odbiór.
- Po I części egzaminu w każdym dniu uczniowie mają przerwę. Mogą pozostawić w sali egzaminacyjnej swoje przybory do pisania. Po wyjściu z sali w ciszy udają się do sal 101 i 102, gdzie bada mogli spożyć psiłek.
- Uczniowie przebywają w wyznaczonym miejscu do godz. 10:45. Po tym czasie udają się z powrotem do swoich sal egzaminacyjnych
- Po powrocie do sali egzaminacyjnej zajmują te same miejsca.
- II część egzaminu przebiega zgodnie z tymi samymi procedurami.
- Po zakończeniu II części uczniowie opuszczają szkołę.
- Po zakończeniu egzaminu na sali obowiązkowo pozostaje przynajmniej jeden uczeń (do zakończenia pakowania i zaklejenia koperty).
- Uwaga: Laureaci konkursów przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z danej części egzaminu w dniu tego egzaminu nie przychodzą do szkoły.
Laureaci z przedmiotów przyrodniczych zwolnieni są również z matematyki i odwrotnie

Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć na stronach internetowych :

- CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA
- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE
OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIEOd roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach.

Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Egzamin będzie się składał z takich samych części jak dotychczasowy, ale każda część będzie miała inną strukturę. Inaczej też będzie wyglądać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Część egzaminu z języka obcego nowożytnego będzie podzielona na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

ZASADY OGÓLNE

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

CZĘŚCI EGZAMINU

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.
Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.
W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z sześciu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

PRZEBIEG EGZAMINU

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.
Egzamin odbywa się w kwietniu. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

WYNIKI EGZAMINU

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

. język polski
. historia i wiedza o społeczeństwie
. matematyka
. przedmioty przyrodnicze
. język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
. język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punktów spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77. Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

ORGANIZACJA I HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA ODBĘDZIE SIĘ 24 KWIETNIA 2012 R. (WTOREK):


- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
- z zakresu języka polskiego
egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA ODBĘDZIE SIĘ 25 KWIETNIA 2012 R. (ŚRODA):

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
- z zakresu matematyki
egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ODBĘDZIE SIĘ 26 KWIETNIA 2012 R. (CZWARTEK):

- na poziomie podstawowym
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
- na poziomie rozszerzonym
egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut Informacja o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2011/2012
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie:

. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
. na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
. zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza (chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia).
Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego jest odpowiedzialny dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (np. wydłuża czas pracy ucznia) na podstawie w/w dokumentów.
Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.
Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w szkołach ogólnodostępnych do potrzeb i możliwości uczniów określa dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu podanych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: http://www.cke.edu.pl

Dostosowanie warunków wiąże się przede wszystkim z przedłużeniem czasu pisania egzaminu:

. z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - nie więcej niż o 20 minut każdy
. z języka polskiego, z matematyki - nie więcej niż o 45 minut każdy
. z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - nie więcej niż o 30 minut.

W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia, rodzic (prawny opiekun) ucznia składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

Informacja dla uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dla dyslektyków)

Opinie psychologiczno-pedagogiczne uprawniające do dostosowania warunków egzaminacyjnych podczas egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku należy dostarczyć do pedagoga szkolnego do dn. 15 października 2011 roku wraz z pisemną prośbą rodziców o dostosowanie tych warunków (druk do pobrania u pedagoga szkolnego). Opinia powinna być wystawiona najpóźniej do dn. 30 września 2011 roku.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Uprawnienia laureatów konkursów dotyczą części egzaminu, nie zaś zakresu jednego z grupy przedmiotów. Zwolnienie ucznia z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

Wykaz konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zwalniających z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012.

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego

Część matematyczno - przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego

Część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego

konkurs polonistyczny

konkurs historyczny

konkurs języka polskiego (krasomówczy)
konkurs matematyczny

konkurs geograficzny

konkurs chemiczny

konkurs fizyczny

konkurs biologiczny
konkurs języka francuskiego

konkurs języka rosyjskiego

konkurs języka niemieckiego

konkurs języka angielskiego

konkurs języka hiszpańskiegoARKUSZE EGZAMINACYJNE

Arkusze egzaminacyjne z ubiegłych lat znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

SPRAWDZENIE WYNIKÓW EGZAMINU PRZEZ UCZNIA

https://www.oke.krakow.pl/sio/login_form.php

Po sprawdzeniu testów przez egzaminatorów OKE każdy uczeń, logując się do systemu OBIEG na stronie OKE (adres powyżej), będzie mógł sprawdzić, jak została oceniona jego praca. Po podaniu swojego loginu (PESEL) i hasła (otrzyma je od wychowawcy) może wejść na swoje konto i przejrzeć pracę, zapisaną w formie elektronicznej oraz obejrzeć porównania, zestawienia statystyczne, wykresy.