GIMNAZJUM NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU
ROK SZKOLNY 2007/2008
REGULAMIN RADY RODZICÓW
Przy Gimnazjum Nr 3 im. Noblistów Polskich W Świdniku


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Rada Rodziców, zwana dalej "radą" reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. Rada działa na podstawie art. 54 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r - nowelizacja ustawy z dnia 11 kwietnia 2007r, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
3. Rada Rodziców jest organem niezależnym od dyrekcji i grona pedagogicznego.

§ 2


1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
2. Kadencja rady trwa 3 lata.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady.
4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco - doradczy.

II.WYBORY DO RADY

§ 4

1. Wybory do rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§ 6

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7

1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do rady rodziców szkoły.
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.

§ 8

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia rady należy do obowiązków dyrektora.
2. Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III.WŁADZE RADY


§ 9

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, 2 członków.

§ 10

1. Przewodniczący rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.

IV.POSIEDZENIA RADY


§ 11

1. Posiedzenia rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu.
3. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§ 12

1. Przygotowanie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest także na stronie internetowej szkoły.
2. Posiedzenia rady prowadzone są przez przewodniczącego.
3. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
4. Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.

§ 13

1. Posiedzenia rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń rady są podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków rady.

V.PODEJMOWANIE UCHWAŁ


§ 14

1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 15

Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 16

Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY


§ 17

1. Członkowie rady mają prawo do:
- dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych;
- wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;
- głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę.
2. Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.

VII.FUNDUSZE RADY


§ 18

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły z następujących źródeł:
- z dobrowolnych składek rodziców,
- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady,
- z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,

Rada rodziców nie ustala wysokości dobrowolnych składek rodziców!

§ 19


Szczegółowe zasady wydawania funduszu ustala corocznie rada w preliminarzu budżetowym.
Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:
- 50% środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji klasowej rady rodziców. Decyzję o jej przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców klasowa rada rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele na jakie mogą być wydatkowane te środki to: dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki, biwaki, upiększanie izby klasowej, inne wydatki na rzecz całej klasy.
- pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji rady rodziców.
Prezydium rady rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele
a/ pomoc materialna dla dzieci rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej w postaci dożywiania, odzieży, podręczników,
b/ dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak dzień patrona, festyn sportowo -rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.
c/ nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów,
d/ inne.
Wydatkowanie środków rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska odbywa się następująco:
- dofinansowanie celów ustalonych w pkt. a, b, c i d.
- dofinansowanie własnych projektów rady rodziców.
Sposób wydatkowania środków rady rodziców może być zależny od życzeń czy wskazania przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz rady rodziców.
§ 20

Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać: dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski.

§ 21

1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i księgową.
3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
4. Skład Rady Rodziców wybranej na zebraniu plenarnym w dniu 4 listopada 2007r

1. Grzegorczyk Agnieszka
2. Nurzyński Sławomir
3. Gigilewicz Małgorzata
4. Chyliński Leszek
5. Ryfka Krystyna


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 22

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły - prezydium rady na swoje posiedzenia regulaminowe może zaprosić dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
2. Rada rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.
3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną - prezydium rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły, lub do organu, któremu szkoła bezpośrednio podlega.
4. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły - prezydium rady rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały.
5. Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców Gimnazjum Nr 3 w Świdniku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.