GIMNAZJUM NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU

JESTEŚMY SZKOŁĄ SUKCESU!Co oznacza ten tytuł? Z badań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obliczonych na podstawie wskaźnika EWD (metoda edukacyjnej wartości dodanej) wynika, że potrafimy wykorzystać potencjał uczniów trafiających do nas ze szkół podstawowych i zapewniamy im dalszy, systematyczny rozwój. U naszych uczniów następuje przyrost wiedzy i umiejętności w stosunku do sprawdzianu w klasie 6


OFERUJEMY NASZYM UCZNIOM1. Zajęcia w systemie jednozmianowym.
2. Wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
3. Staranne i rzetelne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego (jesteśmy szkołą sukcesu - w oparciu o opracowanie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).
4. Naukę czterech języków obcych: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego i j. francuskiego.
5. Klasy integracyjne wspierające w sposób efektywny rozwój wiedzy i umiejętności uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
6. Klasy rozwijające uzdolnienia matematyczne, sportowe, językowe (klasy dwujęzyczne z językiem angielskim i językiem hiszpańskim pod patronatem ambasad USA i Ekwadoru).
7. Udział w Międzynarodowej Wymianie Młodzieży (Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Francja, Hiszpania, USA).
8. Zajęcia wyrównawcze z każdego przedmiotu.
9. Możliwość rozwijania swoich talentów w licznych kołach zainteresowań.
10. Imprezy pozalekcyjne integrujące społeczność szkoły.
11. Bibliotekę i wypożyczalnię - Multimedialne Centrum Informacji.
12. Wszechstronną opiekę i pomoc pedagogiczną oraz psychologiczną we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
13. Opiekę pielęgniarki.
14. Doskonałą bazę dydaktyczną z wszechstronnie wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi.
15. Kompleks sportowy (sale gimnastyczne, pływalnię, orlik, lodowisko), w którym odbywają się różnorodne zajęcia m. in. z piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki, pływania.
16. Prężnie działający Samorząd Szkolny.
17. Rozwijanie swojej wrażliwości dzięki zaangażowaniu się w wolontariat (Szkolne Koło Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas,).
18. Dziennik elektroniczny LIBRUS umożliwiający rodzicom stały kontakt z nauczycielami i umożliwiający wgląd w oceny i zachowanie dziecka.
19. Barek szkolny zaopatrzony między innymi w owoce i kanapki.
20. Możliwość korzystania ze stołówki.

Każdy gimnazjalista jest przez naszą szkołę wspieranyr:

1. W dążeniu do samodoskonalenia, samorealizacji i samoakceptacji.
2. W tworzeniu społeczności uczniowskiej, w której panuje demokracja
i poszanowanie prawa. 3. W twórczym rozwiązywaniu problemów.
4. W przejawianiu wszelkiej aktywności i samodzielności.

Absolwent naszego gimnazjum:

1. Jest samodzielny
2. Potrafi aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
3. Zna swoją wartość.
4. Jest empatyczny, kocha ludzi i otaczający go świat.
5. W oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi świadomie dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia.
6. Jest świadomy swojej przynależności narodowej, zna dziedzictwo kulturowe rodziny, regionu, narodu.
7. Potrafi rozpoznawać wartości moralne i dokonywać właściwych wyborów.