^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

INFORMACJA

 

Od dnia 15.10.2017 roku wszystkie nowe informacje pojawiają sie na nowej stronie 
pod tymczasowym adresem: https://sp5swidnik.edupage.org/ 

Wszystkie nowości znajdziecie także na FACEBOOK!  sp5swidnik

Szczegółowe zasady oceniania

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

§ 77

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2. Szczegółowe cele i treści oceniania wewnątrzszkolnego regulują odrębne przepisy.

3. Przepisy niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do oceniania z religii (etyki).

4. Sposoby i formy oceniania uczniów z przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania oraz szczegółowe wymagania na poszczególne oceny określają PSO (Przedmiotowe Systemy  Oceniania).

 

§ 78

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o  postępach w tym zakresie,

2)   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju,

3)   motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)   dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§79

 

Elementem wewnątrzszkolnego systemu oceniania są:

1)     wymagania edukacyjne oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

2)     bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie,

3)     sposoby sprawdzania postępów w nauce,

4)     ustalenie warunków, trybów i terminów przeprowadzania egzaminów   klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,

5)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,

6)     ustalanie warunków, trybów i terminów wystawiania ocen klasyfikacyjnych, śródrocznych, rocznych oraz warunków ich poprawiania,

7)    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 80

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) informują uczniów  i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy w tym samym terminie informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywanarocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Nauczyciele potwierdzają powyższe poprzez zapis w dzienniku lekcyjnym.

 

§ 81

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Klasyfikację śródroczną ustala się nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych, a klasyfikację roczną  nie później niż 10 dni przed końcem roku szkolnego.

2. Czas trwania zajęć w Gimnazjum nr 3:

1)   I – semestr: od 1 września do rozpoczęcia ferii zimowych,

2)   II – semestr: od zakończenia ferii zimowych do końca roku szkolnego.

3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali, o której mowa  w § 77  i § 85  .

4. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali, o której mowa w §77    i § 85  .

5. Na tydzień przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w tym i o ocenie zachowania. Potwierdzeniem dopełnienia procedury winien być odpowiedni wpis w dzienniku lekcyjnym.

6. O przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie zachowania należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów) w formie ustnej - wpis do dziennika lekcyjnego  potwierdzony podpisem rodziców lub listem poleconym (w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

7. Oceny zatwierdzone na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą zostać zmienione tylko w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego.

8. Rada Pedagogiczna, na posiedzeniu plenarnym organizowanym w terminie 3 dni od posiedzenia rady klasyfikacyjnej, zatwierdza ostatecznie wyniki klasyfikacji.

 

§ 82

 

1. Oceny bieżące ustala się w zapisie stopniowym wg skali:

1)   celujący – 6,

2)   bardzo dobry – 5,

3)   dobry – 4,

4)   dostateczny – 3,

5)   dopuszczający – 2,

6)   niedostateczny – 1.

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się możliwość stosowania rozszerzonej skali ocen przez stosowanie „+” i „-”.

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w zapisie wg następującej skali:

1)   celujący,

2)   bardzo dobry,

3)   dobry,

4)   dostateczny,

5)   dopuszczający,

6)   niedostateczny.

4. Oceny śródroczne i roczne muszą być wyrażone w pełnym brzmieniu.

5. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej rocznej należy uwzględnić  wszystkie osiągnięcia ucznia z obu semestrów. Aby uniknąć powielania ocen z I semestru ocena klasyfikacyjna śródroczna nie ulega przepisaniu w postaci oceny cząstkowej w II semestrze.

6. W ocenianiu śródrocznym i rocznym obowiązuje zasada przypisania poszczególnym ocenom cząstkowym następujących wartości liczbowych:

1)    niedostateczny –  1

2)    dopuszczający –  2

3)    dostateczny –      3

4)    dobry –               4

5)    bardzo dobry –   5

6)    celujący –           6

Dodatkowo poszczególnym ocenom cząstkowym można nadać wagi, aby zróżnicować wartość ocen ze sprawdzianów pisemnych, kartkówek, wypracowań i odpowiedzi ustnych. Wagi przypisywane ocenom w powyższych kategoriach zawarte są w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

4. Ocenę śródroczną i roczną określa się  na podstawie średniej ważonej ocen, przypisując każdej z nich wagi zgodne z podpunktem 6 ( np. jeżeli uczeń uzyskał oceny: 5,4,3,1,1,6,2 – ocenę śródroczną liczymy w sposób następujący: a : b = c, tzn. ( 5 + 4 + 3 + 1 + 1 + 6 + 2 ) : 7 ocen = 2,57pkt = dostateczny)

a – suma uzyskanych punków

b – liczba ocen

c – średnia uzyskanych punktów, co odpowiada ocenie „dostateczny” zgodnie z pkt 8.

8. Uzyskaną średnią zamienia się na oceny śródroczne i roczne według podanego niżej wariantu.

1)    ocena „niedostateczny”:          0 – 1,5;

2)    ocena „dopuszczający”:          1,51 – 2,5;

3)    ocena „dostateczny”:               2,51 – 3,5;

4)    ocena „dobry”:                        3,51 – 4,5;

5)    ocena „bardzo dobry”:            4,51 – 5,5;

6)    ocena „celujący”:                    5,51 – 6,0.

9. Uczeń, który uzyskał z zajęć edukacyjnych śródroczną ocenę „niedostateczny”, zobowiązany jest w trybie ustalonym przez nauczyciela do zaliczenia tych treści programowych, które nie będą kontynuowane w następnym semestrze.

  1. Ustalona przez nauczyciela ocena „niedostateczny” jako roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z § 87.
  2. Przedmiotowy System Oceniania opracowuje nauczyciel przedmiotu, lub zespół nauczycieli. Z opracowanym przez nauczyciela przedmiotu lub Zespół Przedmiotowy, Przedmiotowym Systemem Oceniania musi zostać zapoznany Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. PSO poszczególnych przedmiotów określa wagi przypisane ocenom za sprawdziany pisemne, kartkówki, odpowiedzi ustne, wypracowania i prace dodatkowe.
  3. Zmian w PSO mogą dokonywać nauczyciele przedmiotu, na wniosek Samorządu Uczniowskiego, lub Rady Rodziców oraz innych nauczycieli.
  4. Zmiany w PSO muszą być zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną do 15 września każdego roku szkolnego.
  5. Przedmiotowy System Oceniania jest obowiązujący dla wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu w Gimnazjum.

§ 83

 

Ustala się następujące wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne:

1)   wymagania konieczne (K) – na stopień „dopuszczający’ (2):

a)    uczeń opanował treści konieczne w uczeniu się danego przedmiotu przewidziane w podstawie programowej,

b)    ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić,

c)     przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości.

2)   wymagania podstawowe (P) – na stopień „dostateczny” (3):

a)    uczeń opanował treści konieczne i podstawowe,

b)    rozumie treści określane programem nauczania,

c)     rozwiązuje typowe problemy z minimalną pomocą nauczyciela,

d)    próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowiska,

e)    analizuje podstawowe zależności,

f)      wykazuje aktywność w czasie lekcji.

3)   wymagania rozszerzające (R) – na stopień „dobry” (4):

a)    uczeń opanował treści konieczne, podstawowe i rozszerzające,

b)    umie samodzielnie pracować z podręcznikiem i materiałem źródłowym,

c)     stosuje terminologię typową dla danego przedmiotu,

d)    korzysta z różnorodnych źródeł informacji,

e)    bierze aktywny udział w zajęciach.

4)   wymagania dopełniające (D) - na stopień „bardzo dobry’ (5):

a)    uczeń w wysokim stopniu opanował treści programowe,

b)    potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty oraz zjawiska,

c)     umie bronić swych poglądów,

d)    rozwiązuje złożone i trudne problemy,

e)    wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia.

5)   wymagania wykraczające (W) - na stopień „celujący” (6):

a)    uczeń w bardzo wysokim stopniu opanował treści programowe, rozszerzając swą wiedzę o wiadomości wykraczające poza materiał przewidziany dla danej klasy,

b)    umie formułować oryginalne i przemyślane wnioski, hierarchizować i selekcjonować zdobytą wiedzę,

c)     z powodzeniem bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

d)    prowadzi własne prace badawcze pod kierunkiem nauczyciela.

6)     w procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę     wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom  niższym).

7)     na ocenę „niedostateczny” oceniony winien być uczeń, który nie spełnia wymagań
z poziomu podstawowego, a na ocenę „dopuszczający” – niespełniający wymagań tego poziomu w niewielkim stopniu.

8)    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków ( zajęcia wyrównawcze, indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotów, itp.).

§ 84

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

§ 85

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,  dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §10, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki i informatyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia oraz opinię poradni.

 

§ 86

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza  na czas określony w tej opinii.

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie podania rodziców /prawnych opiekunów/ w oparciu o opinię wydaną przez lekarza, poradnię pedagogiczno-psychologiczną lub inną poradnię specjalistyczną.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony”.

4. Dopuszcza się możliwość zwolnienia ucznia do domu z wyżej wymienionych zajęć po przedstawieniu pisemnego zwolnienia od rodziców i gwarancji zapewnienia dziecku opieki w terminie zajęć umieszczonych w planie.

5. Zwolnienie od rodziców, o którym mowa w punkcie 4, dotyczy wyłącznie pierwszej lub ostatniej godziny zajęć lekcyjnych.

 

§ 87

 

1. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami w Przedmiotowych Systemach Oceniania, powinny być dokonywane systematycznie w różnych formach i w warunkach zapewniających ich obiektywność.

  1. 2.  Formy kontroli i oceniania osiągnięć uczniów:

1)     odpowiedzi ustne – odpowiedzi na zadane pytania wynikające ze specyfiki przedmiotu,  (w wypowiedzi ustnej  ocenie podlega: znajomość zagadnienia, samodzielność wypowiedzi, kultura języka, precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu),

2)     prace pisemne w klasie:

a)       kartkówka – czas trwania 10 – 20 minut, bez zapowiedzi, obejmuje zagadnienia z trzech ostatnich lekcji,

b)       sprawdzian – czas trwania 45 minut, zapowiedziany na tydzień wcześniej, potwierdzony wpisem w dzienniku, obejmuje nie więcej niż sześć ostatnich tematów,

c)       praca klasowa – czas trwania 1 – 2 godziny lekcyjne, zapowiedziana na tydzień wcześniej, potwierdzona wpisem do dziennika i lekcją powtórzeniowo - utrwalającą, obejmuje szerszy zakres materiału,

d)      dyktando – czas trwania od 20 do 45 minut, zapowiedziane 3 dni wcześniej, pisane z pamięci lub ze słuchu, poprzedzone ćwiczeniami utrwalającymi zasady pisowni lub powtórzeniem zasad pisowni,

e)       testy różnego typu – czas trwania do 2 godzin lekcyjnych, zapowiedziane 3 dni wcześniej (otwarte, zamknięte, problemowe, standaryzowane, sprawnościowe, itp.) – wg specyfiki przedmiotu.

3)     prace domowe – zadania i ćwiczenia, notatki, wypracowania, referaty, własna twórczość (utwory literackie, prace plastyczne, techniczne, działalność muzyczna), inne prace wynikające ze specyfiki przedmiotu – w pracy pisemnej ocenie podlega: zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, sposób prezentacji, konstrukcja pracy i jej forma graficzna.

4)     aktywność na lekcji:

a)       indywidualna pomysłowość w samodzielnym rozwiązywaniu problemów,

b)       grupowa– organizacja pracy grupy, komunikacja w grupie, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy,

c)     odgrywanie ról – drama.

 

§ 88

 

  1. Nauczyciel w ciągu jednego okresu powinien wystawić każdemu uczniowi co najmniej następującą ilość ocen cząstkowych:

1)     jeżeli tygodniowa liczba godzin wynosi 1 – minimum 3 oceny,

2)     jeżeli tygodniowa liczba godzin wynosi 2- minimum 4 oceny,

3)     jeżeli tygodniowa liczba godzin wynosi 3 – minimum 5 ocen,

4)     jeżeli tygodniowa liczba godzin wynosi 4 i więcej – minimum 6 ocen.

2. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż 2 prace klasowe, lub 2 sprawdziany, a w ciągu jednego dnia, nie więcej niż 1, z wyjątkiem sprawdzianów semestralnych i rocznych.

3. W/w sprawdziany powinny być przeprowadzone w ciągu trzech kolejnych dni.

4. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać ich z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły.

5. Uczeń ma prawo do poprawy prac klasowych i sprawdzianów w formie uzgodnionej z nauczycielem. Poprawa pracy jest dobrowolna i odbywa się w terminie tygodnia od sprawdzenia i rozdania prac. Uczeń może poprawiać pracę klasową tylko raz, a otrzymana ocena jest ostateczna.

6. W ciągu dnia może się odbyć jedna praca klasowa (sprawdzian, test, dyktando) i jedna kartkówka, lub tylko 2 kartkówki.

7. Praca klasowa, sprawdzian muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w odpowiednim miejscu w dzienniku lekcyjnym.

8. Dopuszcza się możliwość przesunięcie terminu pracy klasowej (sprawdzianu) na życzenie uczniów, z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu pkt  3 i 6 nie obowiązują.

9. Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału do pracy klasowej i sprawdzianu oraz określić formę.

  1. Nauczyciele mają prawo do niepodawania terminu pracy klasowej (sprawdzianu), jeżeli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć poprzez celową absencję, ucieczki z lekcji, itp.
  2. Termin każdej pracy klasowej i sprawdzianu musi być potwierdzony wpisem do dziennika lekcyjnego klasy z zaznaczeniem daty dokonania wpisu w przyjętym do tego celu miejscu (poza przypadkami omówionymi w ust. 9). Brak stosownego wpisu czyni sprawdzian nieprawnym.

11. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w nieprzekraczalnym terminie
2 tygodni od daty pisania danej pracy, z wyłączeniem przerw uwzględnionych w kalendarium roku szkolnego.

12. W przypadku niedotrzymania przez nauczyciela terminu sprawdzenia i oddania prac uczniom, wpisane do dziennika mogą być tylko oceny satysfakcjonujące uczniów.

13. W przypadku nieobecności, nauczyciel przekazuje sprawdzone prace w terminie przedłużonym o czas trwania nieobecności.

14. W przypadku nieobecności trwającej powyżej 2 tygodni, decyzję o terminie sprawdzenia i oddania prac klasowych, sprawdzianów podejmuje Dyrektor Szkoły.

15. Na prośbę ucznia lub rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne i inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom. Uczniowi – w czasie zajęć, rodzicom – w trakcie zebrań, konsultacji, indywidualnych spotkań.

16. Nauczyciel powinien przechowywać prace klasowe (sprawdziany), do końca danego roku szkolnego.

17. Na tydzień przed klasyfikacją roczną (śródroczną), należy zaprzestać przeprowadzania prac klasowych, sprawdzianów.

Licznik odwiedzin

1193315
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W minionym tygodniu
W tym miesiącu
W minionym miesiącu
Wszystkie wizyty razem
50
61
111
1191723
404
4770
1193315

Your IP: 34.239.154.240
Server Time: 2022-12-06 02:22:19
Copyright © 2014 Gimnazjum nr 3 Świdnik