^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

INFORMACJA

 

Od dnia 15.10.2017 roku wszystkie nowe informacje pojawiają sie na nowej stronie 
pod tymczasowym adresem: https://sp5swidnik.edupage.org/ 

Wszystkie nowości znajdziecie także na FACEBOOK!  sp5swidnik

Projekt edukacyjny

 

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

                                                       §  123

 

Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. nr 156, poz. 1046)

 

 1. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mają charakter przedmiotowy lub między przedmiotowy, a  czas ich realizacji powinien wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.
 2. Zakres tematyczny projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.
 3. Projekty edukacyjne realizowane mogą być w grupach klasowych lub między klasowych, przy czym grupa  nie powinna liczyć  mniej niż 3 i nie więcej niż 6 osób.
 4. Uczniowie dobierają się w grupy dobrowolnie, według własnych preferencji.
 5. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
 6. Informacja o udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły .
 7. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor szkoły może zwolnić  ucznia z obowiązku realizacji projektu, wówczas na świadectwie w miejscu przeznaczonym na wpisanie tematu, znajduje się zapis „zwolniony” albo „zwolniona”.
 8. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły.

 

 • § 124

 

Do zadań szkolnego koordynatora należy:

 1. udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat projektów
 2. koordynowanie pracy opiekunów projektów
 3. przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny
 4. Nadzór nad dokumentacją związaną z realizacją projektów

 

 • § 125

Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu.

Jego zadania to:

 1. wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów
 2. omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu
 3. przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia
 4. prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt
 5. monitorowanie jego realizacji
 6. ocena projektu 

 

 • § 126

 

Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

 1. poinformowania uczniów i rodziców o warunkach realizacji projektu
 2. prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy a w szczególności:
 3. wybór tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia
 4. monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu
 5. przekazanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom
 6. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania
 7. Prowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej

 

 • § 127

 

Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania

 1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia dotychczasowe kryteria,  a także przy realizacji projektu wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu przy wykonywaniu poszczególnych zadań w ramach projektu  i wykazał się umiejętnością krytycznej samooceny oraz umiejętnością wyciągania wniosków
 2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który był aktywnym uczestnikiem zespołu §była rzeczowa  i nacechowana życzliwością
 3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny wypełniając stawiane przed sobą

i zespołem zadania

 1. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu
 2. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu
 3. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego

Licznik odwiedzin

1229961
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W minionym tygodniu
W tym miesiącu
W minionym miesiącu
Wszystkie wizyty razem
29
22
178
1229494
29
1645
1229961

Your IP: 44.192.20.240
Server Time: 2024-03-01 20:51:40
Copyright © 2014 Gimnazjum nr 3 Świdnik