^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY

 

 

SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY

"Wyłącz komórkę, włącz myślenie"

Zapraszamy wszystkich uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum do udziały w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną "Wyłącz komórkę, włącz myślenie ".

 

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na negatywne skutki nadużywania urządzeń cyfrowych (telefonów, smart fonów, tabletów, komputerów itp.) oraz zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Praca powinna zawierać:

- min. 15 slajdów, ale nie więcej niż 20;

- własne opinie i spostrzeżenia na ten temat;

- najnowsze badania naukowe i opinie ekspertów (np. psychologów);

- pomysły spędzania wolnego czasu inne niż telefon, komputer itd.;

- źródła informacji zawartych w prezentacji (linki stron, z których autor korzystał).

Ocenie podlegać będą:

- treść;

- umiejętność tworzenia prezentacji.

Pracę tworzymy w dowolnym programie, zapisujemy na płycie CD i podpisaną przynosimy do pań: Danuty Chmielik, Aliny Kołtuniewicz (sala 312) lub Agnieszki Rakuzy-Wójcik (zaplecze 212) do 12.01.2018.

Do wygrania karta podarunkowa do Empik

Konkurs jest elementem kampanii edukacyjno-prozdrowotnej "Wyłącz komórkę, włącz myślenie" realizowanej 

AKCJA CHARYTATYWNA

Wzorem poprzednich lat przyłączamy się do XXV Ogólnopolskiej Akcji 'Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę'. Celem inicjatywy jest dzielenie się z potrzebującymi darami serca między innymi żywnością, odzieżą, środkami czystości, słodyczami i zabawkami – nowymi lub używanymi, ale w dobrym stanie. Wolontariusze nie zbierają pieniędzy! Na początek 26 listopada 2017 w godzinach 10:00-15:00 odbędzie się Wielka Uliczna Zbiórka Darów połączona z koncertem w Dużym Studiu Radia Lublin - Dar Artystów dla Akcji. Następnie 5 grudnia zapraszamy na 'Mecz Słodkich Serc' pod Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, który zostanie rozegrany w Hali MOSiR o godzinie 18:00. Zbiórka stacjonarna w szkole odbędzie się od 27.11 do 15.12. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji!!!

msk

PROJEKT "ZDROWA JA"

Komunikat skierowany do rodziców oraz 15-letnich dziewcząt.

Zaproszenie do udziału w projekcie "ZDROWA JA"

Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia będzie realizować w naszej szkole projekt o nazwie "Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt klas II z wykorzystaniem techniki telemonitoringu". W założeniu projekt ma się przyczynić do: wzrostu zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim oraz otoczeniem: bieżącej poprawy aktywności fizycznej; ograniczenia zachowań sedentarnych (związanych z siedzącym trybem życia); poprawy zachowań żywieniowych; rezygnacji z zachowań ryzykownych. Projekt ma charakter innowacyjny: opaski monitorujące, które otrzymają uczestniczki projektu, to nie tylko narzędzia promujące zdrowie, ale również modny, technologicznie gadżet, który sprawi, że udział w projekcie będzie dla dziewcząt dobrą zabawą. Koordynatorzy projektu w naszej szkole: Tomasz Szydło - dyrektor, Joanna Sekuła - nauczycielka wychowania fizycznego, Renata Waryszak - pielęgniarka. Czas trwania projektu XII 2017 r. - X 2018 r. więcej informacji w załączniku.

 

INFORMACJA

 

Od dnia 15.10.2017 roku wszystkie nowe informacje pojawiają sie na nowej stronie 
pod tymczasowym adresem: https://sp5swidnik.edupage.org/ 

Wszystkie nowości znajdziecie także na FACEBOOK!  sp5swidnik

Projekt edukacyjny

 

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

                                                       §  123

 

Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. nr 156, poz. 1046)

 

 1. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mają charakter przedmiotowy lub między przedmiotowy, a  czas ich realizacji powinien wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.
 2. Zakres tematyczny projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.
 3. Projekty edukacyjne realizowane mogą być w grupach klasowych lub między klasowych, przy czym grupa  nie powinna liczyć  mniej niż 3 i nie więcej niż 6 osób.
 4. Uczniowie dobierają się w grupy dobrowolnie, według własnych preferencji.
 5. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
 6. Informacja o udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły .
 7. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor szkoły może zwolnić  ucznia z obowiązku realizacji projektu, wówczas na świadectwie w miejscu przeznaczonym na wpisanie tematu, znajduje się zapis „zwolniony” albo „zwolniona”.
 8. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły.

 

 • § 124

 

Do zadań szkolnego koordynatora należy:

 1. udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat projektów
 2. koordynowanie pracy opiekunów projektów
 3. przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny
 4. Nadzór nad dokumentacją związaną z realizacją projektów

 

 • § 125

Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu.

Jego zadania to:

 1. wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów
 2. omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu
 3. przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia
 4. prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt
 5. monitorowanie jego realizacji
 6. ocena projektu 

 

 • § 126

 

Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

 1. poinformowania uczniów i rodziców o warunkach realizacji projektu
 2. prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy a w szczególności:
 3. wybór tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia
 4. monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu
 5. przekazanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom
 6. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania
 7. Prowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej

 

 • § 127

 

Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania

 1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia dotychczasowe kryteria,  a także przy realizacji projektu wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu przy wykonywaniu poszczególnych zadań w ramach projektu  i wykazał się umiejętnością krytycznej samooceny oraz umiejętnością wyciągania wniosków
 2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który był aktywnym uczestnikiem zespołu §była rzeczowa  i nacechowana życzliwością
 3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny wypełniając stawiane przed sobą

i zespołem zadania

 1. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu
 2. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu
 3. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego

Licznik odwiedzin

606169
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W minionym tygodniu
W tym miesiącu
W minionym miesiącu
Wszystkie wizyty razem
76
109
76
605226
1377
5029
606169

Your IP: 54.226.113.250
Server Time: 2017-12-11 08:44:07
Copyright © 2014 Gimnazjum nr 3 Świdnik