^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

INFORMACJA

 

Od dnia 15.10.2017 roku wszystkie nowe informacje pojawiają sie na nowej stronie 
pod tymczasowym adresem: https://sp5swidnik.edupage.org/ 

Wszystkie nowości znajdziecie także na FACEBOOK!  sp5swidnik

Prawa i obowiązki ucznia

 

PRAWA UCZNIA  Z UWZGLĘDNIENIEM W SZCZEGÓLNOŚCI
PRAW ZAWARTYCH W KONWENCJI PRAW DZIECKA

 

§ 113

 

  1. W Gimnazjum respektowane są prawa ucznia z uwzględnieniem praw zawartych
    w Konwencji Praw Dziecka. Uczeń ma w szczególności prawo do:

1)     swobody myśli, sumienia i wyznania,

2)     swobodnej wypowiedzi,

3)     swobody zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń,

4)     wolności od ingerencji w sferę życia prywatnego,

5)     swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Gimnazjum a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)     właściwie zorganizowanego procesu edukacji, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7)     opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,

8)     ochrony i poszanowania jego godności,

9)     korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,

11) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

12) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

13) pomocy w przypadku trudności w nauce,

14) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

16) wpływania na życie Gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w Gimnazjum.

  1. W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może wnieść skargę do Dyrektora Gimnazjum.

 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA

 

 

§ 114

 

  1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

1)     przestrzegania obowiązujących w Gimnazjum przepisów,

2)     podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,

3)     udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

4)     usprawiedliwiania w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

5)     dbania o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju,

6)     przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników Gimnazjum oraz pozostałych uczniów,

7)     dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

8)     dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum,

9)     przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Gimnazjum.

  1. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków    odurzających oraz palenia tytoniu.

Licznik odwiedzin

1229970
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W minionym tygodniu
W tym miesiącu
W minionym miesiącu
Wszystkie wizyty razem
38
22
187
1229494
38
1645
1229970

Your IP: 44.192.20.240
Server Time: 2024-03-01 21:39:40
Copyright © 2014 Gimnazjum nr 3 Świdnik