^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

INFORMACJA

 

Od dnia 15.10.2017 roku wszystkie nowe informacje pojawiają sie na nowej stronie 
pod tymczasowym adresem: https://sp5swidnik.edupage.org/ 

Wszystkie nowości znajdziecie także na FACEBOOK!  sp5swidnik

Ocena z zachowania

 

OCENA Z ZACHOWANIA( wyciąg ze Statutu)

 

 

§ 89

 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)    dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)    dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)    dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób,

6)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)    okazywanie szacunku innym osobom.

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)    oceny z zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,

2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca.

4. Ustala się następujący tryb postępowania przy wystawianiu oceny zachowania:

1)    premia punktowa przyznawana każdemu uczniowi w pierwszym dniu każdego semestru (100 pkt) wliczana do ilości punktów gromadzonych przez ucznia,

2)    ilość punktów zgromadzonych przez ucznia w danym semestrze zaopatrzona opinią nauczyciela wychowawcy przeliczona na ocenę wg § 85 ust.5 pkt 2 ( A ),

3)     uśredniona ocena wystawiona przez zespół nauczycieli uczących w danej klasie zaokrąglona matematycznie w górę lub w dół ( B ),

4)    ocena końcowa : ( A + B ) : 2

5. Wszystkie nieobecności ucznia w szkole powinny zostać usprawiedliwione przez jego rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub w formie pisemnej (zeszyt korespondencji) w okresie dwóch tygodni od daty powrotu ucznia do szkoły.

6. W nagłych wypadkach lub przy przewlekłych chorobach dopuszcza się możliwość telefonicznego usprawiedliwiania nieobecności, lecz i w tym wypadku po powrocie ucznia do szkoły obowiązuje tryb i termin przedstawiony w ust. 5.

7. Na tydzień przed rocznym (śródrocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania ucznia o przewidywanej dla niego ocenie zachowania, co nauczyciel potwierdza odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym.

8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.9.

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni przed posiedzeniem plenarnym Rady Pedagogicznej.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej, która ustala roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie Rady Dyrektora.

1)    Ustalona przez Radę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez Radę jest ostateczna.

2)    Z posiedzenia Rady sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)    termin posiedzenia Rady,

b)    wynik głosowania,

c)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

§ 90

 

 1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1)     funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

2)     respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:

1)     wzorowe,

2)     bardzo dobre,

3)     dobre,

4)     poprawne,

5)     nieodpowiednie,

6)     naganne.

 1. Wprowadza się  punktowy system oceniania, którego celem jest bardziej obiektywne ocenianie uczniów oraz umożliwienie uczniom często naruszającym zasady współżycia w szkole i poza nią „odkupienie” swych win poprzez pracę na rzecz szkoły, klasy, indywidualnych osób, itp.
 2. System ma pomóc wychowawcom klas w rzetelnym i obiektywnym ustaleniu ocen ze sprawowania. Ocena wystawiona przez wychowawcę  jest ostateczna i nie podlega trybowi odwoławczemu.
 3. Sposób działania systemu oceniania:

1)     Każdy uczeń 1 września otrzymuje obligatoryjnie 100 pkt. Od tej chwili może gromadzić dodatkowe punkty za różne dobre czyny lub tracić je za występki i zaniedbania,

2)     Ocenę roczną ( śródroczną) określają następujące przedziały punktowe z zastrzeżeniem ust. 6,7,8,9 :

a)       zachowanie wzorowe: od  321 – wzwyż,

b)       zachowanie bardzo dobre: od 231 – 320,

c)       zachowanie dobre: od 151 – 230 ,

d)      zachowanie poprawne: od 21 – 150,

e)       zachowanie nieodpowiednie: od 20 – -100,

f)        zachowanie naganne : od – 100 w dół.

 1. Zachowanie „wzorowe” otrzymuje uczeń, który w ciągu semestru zgromadził wymaganą  ilość punktów, w tym nie więcej niż 20 punktów minusowych oraz poprawił swoje zachowanie wynikające z tych punktów regulaminu, za które otrzymał punkty ujemne  oraz wykazał się działalnością społeczną na rzecz innych (np. biorąc udział lub organizując akcje charytatywne, pomoc dla innych, akcje na rzecz szkoły, etc.)
 2. Zachowanie „bardzo dobre” otrzymuje uczeń, który w ciągu semestru zgromadził wymaganą  ilość punktów, w tym nie więcej niż 40 punktów minusowych oraz poprawił swoje zachowanie wynikające z tych punktów regulaminu, za które otrzymał punkty ujemne  oraz wykazał się działalnością społeczną na rzecz innych (np. biorąc udział lub organizując akcje charytatywne, pomoc dla innych, akcje na rzecz szkoły, etc.)
 3. Zachowanie „dobre” otrzymuje uczeń, który w ciągu semestru zgromadził wymaganą  ilość punktów, w tym nie więcej niż 60 punktów ujemnych, przy czym nie popełnił żadnego z czynów obligatoryjnie wykluczających dobrą ocenę z zachowania (ust.12 pkt 4c, 5, 6, 7) oraz poprawił swoje zachowanie wynikające z tych punktów regulaminu, za które otrzymał punkty ujemne (np. biorąc aktywny udział w pracy na rzecz szkoły, organizując akcje charytatywne, pomoc dla innych, etc.)
 4. Zachowanie „nieodpowiednie” i „naganne” bez względu na ocenę wynikająca z § 84 ust.4 pkt 4 otrzymuje uczeń, który  świadomie narusza kodeks prawny.
 5. Sytuacje, w których rodzice (opiekunowie) ucznia będą zawiadamiani przez szkołę lub wzywani do natychmiastowego skontaktowania się ze szkołą:

1)     jeśli łączna liczba punktów będzie równa 21, ponieważ istnieje obawa, że uczeń utraci pozytywną ocenę z zachowania,

2)     jeżeli uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków,

3)     w sytuacjach stanowiących poczucie szczególnego zagrożenia życia lub zdrowia zarówno własnego jak i innych osób.

 1. 11.  Lista czynów nagradzanych, za które uczeń uzyskuje punkty dodatnie:

1)     udział w konkursach, zawodach – każdorazowo (w zależności od rangi, awans do szczebla wyższego podwaja liczbę punktów):

a)       szkolnych ...............................................................................+10

b)       międzyszkolnych / powiatowych........................................... +20

c)       wojewódzkich ....................................................................... +40

2)     sumienne i rzetelne pełnienie funkcji w szkole –  punkty przyznaje:

d)     opiekun Samorządu Uczniowskiego (1 x w miesiącu) 1 – 20 pkt ;

e)      wychowawca klasy – dyżurnym szkolnym (maks. 10 pkt ) – po zakończeniu okresu dyżuru przez daną klasę,

3)  sumienne i rzetelne pełnienie funkcji w klasie ( 1x w miesiącu ) przyznaje wychowawca  klasy 1 – 10 pkt,

4)     promowanie szkoły podczas różnego rodzaju imprez ( z wyłączeniem pkt 1 ) – punkty przyznaje opiekun grupy po każdej imprezie, wycieczce, wyjeździe do teatru  5 – 20 pkt,

5)     zorganizowanie, pomoc i udział w organizowaniu imprezy szkolnej (np. akademii, apelu, dyskoteki, konkursu,... )  punkty przyznaje opiekun imprezy po każdej imprezie 5 – 20 pkt,

6)     praca na rzecz szkoły – np. wykonywanie pomocy szkolnych, praca w bibliotece, porządkowanie pracowni  (np. malowanie) – punkty przyznaje opiekun każdorazowo po wykonaniu pracy 5 – 30 pkt,

7)     systematyczna pomoc kolegom w nauce (1 raz w miesiącu) – punkty przyznaje wychowawca klasy po sprawdzeniu dokumentacji i rozmowie z nauczycielem danego przedmiotu. Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi danego przedmiotu i wychowawcy rozpoczęcie udzielania pomocy koleżeńskiej 10 pkt,

8)     organizowanie i pomoc w organizowaniu imprez klasowych – np. ognisko, dyskoteka, wycieczka, ... punkty przyznaje wychowawca klasy po każdej imprezie 5 – 10 pkt,

9)     praca na rzecz klasy, np. systematyczna opieka nad zielenią (1 x w miesiącu 5 pkt.) sprzątanie pracowni, wykonywanie gazetek, ... punkty przyznaje wychowawca klasy 5 – 20 pkt,

10) aktywny udział w organizowaniu wymiany międzynarodowej – punkty przyznają koordynatorzy programu po jego zakończeniu 15 – 40 pkt,

11) aktywna   pomoc w organizowaniu wymiany międzynarodowej - punkty przyznają koordynatorzy programu po jego zakończeniu 15 pkt,

12) aktywne uczestnictwo w kołach zainteresowań – punkty przyznają opiekunowie kół (1x na semestr  5 – 15 pkt),

13) systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne (brak nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień ) – 1 x na semestr 10 pkt,

14) wyróżnianie się wysoką kulturą osobistą ( tzn. uczeń potrafi zachować się w każdej sytuacji z poszanowaniem norm i zasad życia społecznego ) – 1x w miesiącu, jeżeli uczeń nie ma uwag negatywnych, spóźnień i nieobecności nieusprawiedliwionych – 5  pkt,

15) aktywny udział w akcjach organizowanych przez szkołę w tym akcji charytatywnych i pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przez los – każdorazowo po zakończeniu akcji, ( limit punktów w zależności od rangi akcji przyznaje organizator ) 5 – 50pkt,

16) promowanie szkoły w środowisku udokumentowane pozytywną opinią, listem pochwalnym z organizacji, klubu, w którym uczeń aktywnie działa – 1 x w semestrze 20 pkt,

17) za wyniki w nauce – w każdym semestrze uczeń otrzymuje za uzyskaną średnią odpowiednią liczbę punktów:

a)       4,0 – 4,49 – 5 pkt,

b)       4,5 – 4,99 – 10 pkt,

c)       5,0 – 5,49 – 15 pkt,

d)      5,5 – 6,0 – 20 pkt.

 1. 12.  Lista czynów nagannych , za które uczeń otrzymuje punkty ujemne:

1)     przeszkadzanie na lekcji, niewypełnianie poleceń nauczyciela (na lekcji i poza lekcjami) – każdorazowo po wpisaniu uwagi:  - 5 pkt,

2)     arogancka  odzywka lub zachowanie,  ubliżanie osobie dorosłej, koledze, koleżance, niekulturalna dyskusja z nauczycielem , kłamstwa i próby oszustwa (w tym ściąganie), podrabianie i fałszowanie dokumentów– każdorazowo po wpisaniu uwagi: – 10 do –50  pkt,

3)     prowokowanie do złych zachowań – każdorazowo po wpisaniu uwagi: –5  pkt,

4)     bójka lub zachowanie zagrażające zdrowiu – bez względu na to, gdzie miała miejsce:

a)       bójka z groźnym uszkodzeniem ciała wymagająca interwencji lekarza, pojedynek lub pobicie z premedytacją (osoby biorące udział w  bójce nie mogą mieć zachowania wyższego niż poprawne, chociaż liczba zdobytych punktów wskazywałaby na wyższe): – 150 pkt,

b)       bójka z niegroźnym uszkodzeniem ciała, niewymagająca interwencji lekarza: – 100 pkt,

c)       każde nieporozumienie wyglądające groźnie oraz każde niewłaściwe zachowanie mogące doprowadzić do uszkodzenia ciała lub zagrażające zdrowiu:  –50 pkt.

5)     nakłanianie do oszustwa, łamania prawa, bójek, zachęcanie do przemocy  – każdorazowo po wpisaniu uwagi:  – 50 pkt,

6)     przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów, zabawa nimi – każdorazowo: –50 pkt

7)     kradzież – każda:  –50 pkt,

8)     wyłudzanie pieniędzy, szantażowanie, rozprowadzanie narkotyków – każdorazowo:      –150 pkt,

9)     niszczenie rzeczy osobistych innych osób – każdorazowo po dokonaniu oceny zniszczeń (Uczeń i jego rodzice ponoszą także odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę ): – 5 do – 50 pkt,

10) niszczenie sprzętów, mebli, budynku, itp. – każdorazowo po dokonaniu oceny zniszczeń (uczeń i jego rodzice ponoszą także odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę ): – 5 do – 50 pkt,

11) zaśmiecanie otoczenia – każdorazowo po zwróceniu i wpisaniu uwagi: – 5 pkt,

12) złe zachowanie w trakcie imprez odbywających się poza terenem szkoły – każdorazowo po wpisaniu uwagi: – 5 do – 50 pkt,

13) złe zachowanie w trakcie imprez szkolnych – każdorazowo po wpisaniu uwagi: – 5 do – 20 pkt,

14)  krzyki na korytarzu lub niewłaściwe zachowanie – każdorazowo po wpisaniu uwagi:  – 5 pkt,

15)  picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków – każdorazowo po wpisaniu uwagi:  – 50 pkt,

16) spóźnianie się na lekcję (za każde spóźnienie nieusprawiedliwione):

a)       do 5 minut:  –2 pkt,

b)       powyżej 5 minut: – 5 pkt.

17)  za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na lekcji (wagary): – 10 pkt,

18)  zorganizowanie i udział w  zbiorowej ucieczce z lekcji – każdy z uczestników otrzymuje punkty minusowe za ucieczkę( – 20 pkt)  i punkty za nieobecność na  lekcjach – zgodnie z pkt17,

19)  zastraszanie, grożenie – każdorazowo potwierdzone wpisaniem uwagi :– 5 do –20 pkt,

20)  jedzenie lub żucie gumy na lekcji – każdorazowo po wpisaniu uwagi: – 2 pkt,

21)  plucie w miejscach publicznych:  – 5 pkt,

22)  brak obuwia na zmianę: – 5 pkt,

23)  przynoszenie i używanie na terenie szkoły walkmanów i podobnego sprzętu elektronicznego: – 10 pkt,

24)  korzystanie z telefonów komórkowych w czasie lekcji lub zakłócanie telefonem toku lekcji ( telefon podczas lekcji musi być wyłączony ) – 10 pkt,

25)  używanie w czasie lekcji i przerw dyktafonów, aparatów fotograficznych, sprzętu nagrywającego bez zgody nauczyciela: – 20 pkt,

26)  złe zachowanie poza terenem szkoły – punkty za niewłaściwe zachowanie przyznawane podczas posiedzenia zespołu wychowawczego, Rady Pedagogicznej, rozmów z dyrektorem szkoły i pedagogiem: – 5 do –30 pkt,

27)  niewypełnianie obowiązków dyżurnego – podczas pełnienia dyżuru klasowego oraz szkolnego po zakończeniu jego przebiegu:  – 5 do –10 pkt.

Licznik odwiedzin

1193320
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W minionym tygodniu
W tym miesiącu
W minionym miesiącu
Wszystkie wizyty razem
55
61
116
1191723
409
4770
1193320

Your IP: 34.239.154.240
Server Time: 2022-12-06 02:29:32
Copyright © 2014 Gimnazjum nr 3 Świdnik