^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY

 

 

SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY

"Wyłącz komórkę, włącz myślenie"

Zapraszamy wszystkich uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum do udziały w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną "Wyłącz komórkę, włącz myślenie ".

 

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na negatywne skutki nadużywania urządzeń cyfrowych (telefonów, smart fonów, tabletów, komputerów itp.) oraz zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Praca powinna zawierać:

- min. 15 slajdów, ale nie więcej niż 20;

- własne opinie i spostrzeżenia na ten temat;

- najnowsze badania naukowe i opinie ekspertów (np. psychologów);

- pomysły spędzania wolnego czasu inne niż telefon, komputer itd.;

- źródła informacji zawartych w prezentacji (linki stron, z których autor korzystał).

Ocenie podlegać będą:

- treść;

- umiejętność tworzenia prezentacji.

Pracę tworzymy w dowolnym programie, zapisujemy na płycie CD i podpisaną przynosimy do pań: Danuty Chmielik, Aliny Kołtuniewicz (sala 312) lub Agnieszki Rakuzy-Wójcik (zaplecze 212) do 12.01.2018.

Do wygrania karta podarunkowa do Empik

Konkurs jest elementem kampanii edukacyjno-prozdrowotnej "Wyłącz komórkę, włącz myślenie" realizowanej 

AKCJA CHARYTATYWNA

Wzorem poprzednich lat przyłączamy się do XXV Ogólnopolskiej Akcji 'Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę'. Celem inicjatywy jest dzielenie się z potrzebującymi darami serca między innymi żywnością, odzieżą, środkami czystości, słodyczami i zabawkami – nowymi lub używanymi, ale w dobrym stanie. Wolontariusze nie zbierają pieniędzy! Na początek 26 listopada 2017 w godzinach 10:00-15:00 odbędzie się Wielka Uliczna Zbiórka Darów połączona z koncertem w Dużym Studiu Radia Lublin - Dar Artystów dla Akcji. Następnie 5 grudnia zapraszamy na 'Mecz Słodkich Serc' pod Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, który zostanie rozegrany w Hali MOSiR o godzinie 18:00. Zbiórka stacjonarna w szkole odbędzie się od 27.11 do 15.12. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji!!!

msk

PROJEKT "ZDROWA JA"

Komunikat skierowany do rodziców oraz 15-letnich dziewcząt.

Zaproszenie do udziału w projekcie "ZDROWA JA"

Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia będzie realizować w naszej szkole projekt o nazwie "Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt klas II z wykorzystaniem techniki telemonitoringu". W założeniu projekt ma się przyczynić do: wzrostu zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim oraz otoczeniem: bieżącej poprawy aktywności fizycznej; ograniczenia zachowań sedentarnych (związanych z siedzącym trybem życia); poprawy zachowań żywieniowych; rezygnacji z zachowań ryzykownych. Projekt ma charakter innowacyjny: opaski monitorujące, które otrzymają uczestniczki projektu, to nie tylko narzędzia promujące zdrowie, ale również modny, technologicznie gadżet, który sprawi, że udział w projekcie będzie dla dziewcząt dobrą zabawą. Koordynatorzy projektu w naszej szkole: Tomasz Szydło - dyrektor, Joanna Sekuła - nauczycielka wychowania fizycznego, Renata Waryszak - pielęgniarka. Czas trwania projektu XII 2017 r. - X 2018 r. więcej informacji w załączniku.

 

INFORMACJA

 

Od dnia 15.10.2017 roku wszystkie nowe informacje pojawiają sie na nowej stronie 
pod tymczasowym adresem: https://sp5swidnik.edupage.org/ 

Wszystkie nowości znajdziecie także na FACEBOOK!  sp5swidnik

Nagrody i kary

 

NAGRODY I KARY ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY

 

§  99

 

Rodzaje nagród.

1)     ucznia można nagrodzić za:

a)       wybitne osiągnięcia w nauce,

b)       pracę społeczną,

c)       osiągnięcia sportowe,

d)      szczególną postawę koleżeńską.

2)     nagrodami, o których mowa w pkt.1 są:

a)       pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

b)       pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Gimnazjum,

c)       list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,

d)      dyplom uznania od Dyrektora,

e)       nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora.

 

                                                                    § 100

 

 1. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie,
 2. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę,
 3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego,
 4. Gimnazjum informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

 

§  101

 

Rodzaje kar.

1)     za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 85 uczeń może zostać ukarany:

a)       upomnieniem wychowawcy,

b)       pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji,

c)       upomnieniem lub naganą Dyrektora, upomnieniem lub naganą Dyrektora udzielaną wobec społeczności klasy, upomnieniem lub naganą Dyrektora udzielaną wobec społeczności Szkoły,

d)      pozbawieniem pełnionych na forum Gimnazjum funkcji,

e)       zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach,
z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

f)        obniżeniem oceny zachowania – do najniższej włącznie, przeniesieniem do równoległej klasy.

 

§ 102

 

Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

§ 103

 

 1. Kary, z wyjątkiem wymienionych w pkt 1 a), 1 b), nakłada Dyrektor,
 2. O nałożonej karze informuje się rodziców,
 3. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

 

 

Przypadki, w których Dyrektor Szkoły może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły

 

§ 104

 

 1. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienia ucznia do innego gimnazjum.
 2. Kara, o której mowa w ust. 1 stosowana jest za szczególnie rażące naruszenie przez ucznia szkolnych obowiązków:

1)     otrzymanie drugiej nieodpowiedniej oceny zachowania,

2)     udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa,

3)     uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Gimnazjum w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

4)     otrzymanie drugiej kary nagany udzielonej przez Dyrektora Szkoły w danym roku szkolnym.

 

§ 105

 

 1. Można odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum za poręczeniem właściwego zachowania ucznia udzielonym przez nauczyciela, pedagoga szkolnego lub Samorząd Uczniowski.
 2. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego oraz wychowawcę klasy.
 3. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.

Licznik odwiedzin

606184
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W minionym tygodniu
W tym miesiącu
W minionym miesiącu
Wszystkie wizyty razem
91
109
91
605226
1392
5029
606184

Your IP: 54.226.113.250
Server Time: 2017-12-11 08:46:23
Copyright © 2014 Gimnazjum nr 3 Świdnik