^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

INFORMACJA

 

Od dnia 15.10.2017 roku wszystkie nowe informacje pojawiają sie na nowej stronie 
pod tymczasowym adresem: https://sp5swidnik.edupage.org/ 

Wszystkie nowości znajdziecie także na FACEBOOK!  sp5swidnik

Nagrody i kary

 

NAGRODY I KARY ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY

 

§  99

 

Rodzaje nagród.

1)     ucznia można nagrodzić za:

a)       wybitne osiągnięcia w nauce,

b)       pracę społeczną,

c)       osiągnięcia sportowe,

d)      szczególną postawę koleżeńską.

2)     nagrodami, o których mowa w pkt.1 są:

a)       pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

b)       pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Gimnazjum,

c)       list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,

d)      dyplom uznania od Dyrektora,

e)       nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora.

 

                                                                    § 100

 

 1. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie,
 2. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę,
 3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego,
 4. Gimnazjum informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

 

§  101

 

Rodzaje kar.

1)     za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 85 uczeń może zostać ukarany:

a)       upomnieniem wychowawcy,

b)       pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji,

c)       upomnieniem lub naganą Dyrektora, upomnieniem lub naganą Dyrektora udzielaną wobec społeczności klasy, upomnieniem lub naganą Dyrektora udzielaną wobec społeczności Szkoły,

d)      pozbawieniem pełnionych na forum Gimnazjum funkcji,

e)       zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach,
z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

f)        obniżeniem oceny zachowania – do najniższej włącznie, przeniesieniem do równoległej klasy.

 

§ 102

 

Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

§ 103

 

 1. Kary, z wyjątkiem wymienionych w pkt 1 a), 1 b), nakłada Dyrektor,
 2. O nałożonej karze informuje się rodziców,
 3. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

 

 

Przypadki, w których Dyrektor Szkoły może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły

 

§ 104

 

 1. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienia ucznia do innego gimnazjum.
 2. Kara, o której mowa w ust. 1 stosowana jest za szczególnie rażące naruszenie przez ucznia szkolnych obowiązków:

1)     otrzymanie drugiej nieodpowiedniej oceny zachowania,

2)     udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa,

3)     uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Gimnazjum w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

4)     otrzymanie drugiej kary nagany udzielonej przez Dyrektora Szkoły w danym roku szkolnym.

 

§ 105

 

 1. Można odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum za poręczeniem właściwego zachowania ucznia udzielonym przez nauczyciela, pedagoga szkolnego lub Samorząd Uczniowski.
 2. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego oraz wychowawcę klasy.
 3. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.

Licznik odwiedzin

1193326
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W minionym tygodniu
W tym miesiącu
W minionym miesiącu
Wszystkie wizyty razem
61
61
122
1191723
415
4770
1193326

Your IP: 34.239.154.240
Server Time: 2022-12-06 02:49:30
Copyright © 2014 Gimnazjum nr 3 Świdnik