^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY

 

 

SZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY

"Wyłącz komórkę, włącz myślenie"

Zapraszamy wszystkich uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum do udziały w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną "Wyłącz komórkę, włącz myślenie ".

 

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na negatywne skutki nadużywania urządzeń cyfrowych (telefonów, smart fonów, tabletów, komputerów itp.) oraz zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Praca powinna zawierać:

- min. 15 slajdów, ale nie więcej niż 20;

- własne opinie i spostrzeżenia na ten temat;

- najnowsze badania naukowe i opinie ekspertów (np. psychologów);

- pomysły spędzania wolnego czasu inne niż telefon, komputer itd.;

- źródła informacji zawartych w prezentacji (linki stron, z których autor korzystał).

Ocenie podlegać będą:

- treść;

- umiejętność tworzenia prezentacji.

Pracę tworzymy w dowolnym programie, zapisujemy na płycie CD i podpisaną przynosimy do pań: Danuty Chmielik, Aliny Kołtuniewicz (sala 312) lub Agnieszki Rakuzy-Wójcik (zaplecze 212) do 12.01.2018.

Do wygrania karta podarunkowa do Empik

Konkurs jest elementem kampanii edukacyjno-prozdrowotnej "Wyłącz komórkę, włącz myślenie" realizowanej 

AKCJA CHARYTATYWNA

Wzorem poprzednich lat przyłączamy się do XXV Ogólnopolskiej Akcji 'Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę'. Celem inicjatywy jest dzielenie się z potrzebującymi darami serca między innymi żywnością, odzieżą, środkami czystości, słodyczami i zabawkami – nowymi lub używanymi, ale w dobrym stanie. Wolontariusze nie zbierają pieniędzy! Na początek 26 listopada 2017 w godzinach 10:00-15:00 odbędzie się Wielka Uliczna Zbiórka Darów połączona z koncertem w Dużym Studiu Radia Lublin - Dar Artystów dla Akcji. Następnie 5 grudnia zapraszamy na 'Mecz Słodkich Serc' pod Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, który zostanie rozegrany w Hali MOSiR o godzinie 18:00. Zbiórka stacjonarna w szkole odbędzie się od 27.11 do 15.12. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji!!!

msk

PROJEKT "ZDROWA JA"

Komunikat skierowany do rodziców oraz 15-letnich dziewcząt.

Zaproszenie do udziału w projekcie "ZDROWA JA"

Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia będzie realizować w naszej szkole projekt o nazwie "Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt klas II z wykorzystaniem techniki telemonitoringu". W założeniu projekt ma się przyczynić do: wzrostu zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim oraz otoczeniem: bieżącej poprawy aktywności fizycznej; ograniczenia zachowań sedentarnych (związanych z siedzącym trybem życia); poprawy zachowań żywieniowych; rezygnacji z zachowań ryzykownych. Projekt ma charakter innowacyjny: opaski monitorujące, które otrzymają uczestniczki projektu, to nie tylko narzędzia promujące zdrowie, ale również modny, technologicznie gadżet, który sprawi, że udział w projekcie będzie dla dziewcząt dobrą zabawą. Koordynatorzy projektu w naszej szkole: Tomasz Szydło - dyrektor, Joanna Sekuła - nauczycielka wychowania fizycznego, Renata Waryszak - pielęgniarka. Czas trwania projektu XII 2017 r. - X 2018 r. więcej informacji w załączniku.

 

INFORMACJA

 

Od dnia 15.10.2017 roku wszystkie nowe informacje pojawiają sie na nowej stronie 
pod tymczasowym adresem: https://sp5swidnik.edupage.org/ 

Wszystkie nowości znajdziecie także na FACEBOOK!  sp5swidnik

Procedury szkolne

 

PROCEDURY SZKOLNE W GIMNAZJUM NR 3 W ŚWIDNIKU

 

Podstawy prawne stosowanych procedur

 

 1. Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.  z 1982 r. nr 35 poz. 228 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 11 poz. 109) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.
 2. Ustawa  z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. nr 24 poz. 198).
 4. Ustawa z 6 kwietnia 1990 o Policji (Dz. U. nr 30 poz. 179 z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami).
 6. Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26 poz. 226).
 7. Zarządzenie nr 15/97 Komendanta Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 

Zasady ogólne

 

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego uczniów. Uczniowie nie akceptujący norm i zasad zachowania przyjętych w szkole ponoszą kary przewidziane w Statucie.

 

 

Postępowanie wobec uczniów z narastającymi niepowodzeniami szkolnymi

 

 1. Wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem i nauczycielem przedmiotu przygotowują propozycję pomocy uczniowi.
 2. Program pomocy konsultuje z uczniem i jego rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań.
 3. Za zgodą rodziców uczeń może korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia na podstawie opinii  wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych
 • konsultacji i porad dla uczniów

 

 

Postępowanie wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego

 

 1. Dyrektor szkoły kontroluje realizację obowiązku szkolnego. Nałożone na niego zadania w tym zakresie wykonują wychowawcy i pedagog szkolny.
 2. Wychowawcy klas przyjmują usprawiedliwienia w ciągu dwóch tygodni od nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych.
 3. Usprawiedliwienia wystawiają rodzice, prawni opiekunowie lub inne uprawnione osoby podając powód nieobecności ucznia.
 4. W Gimnazjum przyjęta jest pisemna bądź osobista ( w czasie spotkania z wychowawcą) forma usprawiedliwienia nieobecności).
 5. W przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieobecności ucznia wychowawca kontaktuje się z jego rodzicami.
 6. Wychowawca klasy przekazuje pedagogowi szkolnemu listę uczniów, których nieobecności nieusprawiedliwione przekroczyły 30 godzin w miesiącu.
 7. Wspólnie z uczniem i jego rodzicami wychowawca i pedagog szkolny ustalają przyczyny nieobecności i metody postępowania mobilizującego ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne (prowadzenie zeszytu obecności na lekcjach, podpisanie kontraktu).
 8. W sytuacji braku efektów podjętych działań, bądź niemożliwości skontaktowania się z rodzicami czy ich niechęć do podjęcia współpracy szkoła kieruje do rodziców wezwanie do realizacji obowiązku szkolnego.
 9. Gdy podjęte działania  nie skutkują, Dyrektor kieruje wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego oraz wniosek do organu prowadzącego placówkę w celu ukarania rodziców karą grzywny.

 

 

Postępowanie wobec uczniów w przypadku agresji i przemocy rówieśniczej

 

 1. Sytuacje, w których należy podjąć postępowanie dotyczą:
  • niszczenia mienia prywatnego i szkolnego
  • naruszenia nietykalności fizycznej innych osób
  • naruszenia godności osobistej innych (przemoc psychiczna, wulgaryzmy)
 2. Powiadomienie o zaistniałej sytuacji wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, Dyrektora.
 3. Przeprowadzenie rozmowy z uczniem w celu ustalenia okoliczności czynu i przyczyny agresji.
 4. Powiadomienie rodziców zainteresowanych stron w celu zorganizowania spotkania, podczas którego wyjaśnione zostaną okoliczności zajścia.
 5. Przeprowadzenie spotkania z uczniami i rodzicami w obecności pedagoga szkolnego ewentualnie Dyrektora. Spotkanie powinno być odnotowane w dzienniku a wnioski do dalszej pracy podpisane przez uczniów i rodziców.
 6. Zobowiązanie rodziców do podjęcia współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 7. W przypadku powtarzających się aktów agresji szkoła zwraca się z prośbą o interwencję do Komendy Powiatowej Policji lub Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego.

 

 

Postępowanie wobec uczniów zamieszanych w kradzież

 

 1. Uczeń poszkodowany zgłasza fakt kradzieży nauczycielowi, z którym odbywały się  zajęcia bądź nauczycielowi dyżurującemu, następnie wychowawcy i pedagogowi szkolnemu.
 2. Jeśli są osoby podejrzane wychowawcy i pedagog przeprowadzają rozmowę oraz zawiadamiają rodziców ucznia podejrzanego o kradzież.
 3. O fakcie kradzieży powiadamiany jest Dyrektor szkoły.
 4. W obecności rodziców, pedagoga, wychowawców uczniowie udzielają wyjaśnień.
 5. W przypadku, gdy wartość przekroczy 250 zł Dyrektor  zgłasza sprawę na Policję przekazując informacje ustalone przez szkołę.

 

 

Postępowanie wobec uczniów podejrzanych o fałszerstwo

 

 1. Sytuacje fałszerstwa w szkole:
  • Dokonanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie ocen, usprawiedliwienie nieobecności)
  • Przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców
  • Podrabianie, przerabianie zaświadczeń lekarskich
  • Podkładanie prac innych uczniów jako własnych

 

 1. W sytuacji fałszerstwa wychowawca powiadamia rodziców.
 2. Wychowawca organizuje spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa.
 3. Wychowawca podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu w obecności rodziców.
 4. Informacja o zaistniałej sytuacji wpisana jest do dziennika i podpisana przez rodziców.
 5. W przypadku powtarzających się fałszerstw szkoła kieruje informację do Policji.

 

 

Postępowanie w przypadku, gdy uczeń spożywa alkohol lub używa środki odurzające

 

 1. Powiadomienie o tym fakcie wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o zaistniałej sytuacji pedagoga i Dyrektora.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności. W trakcie rozmowy ustala działania jakie podejmą rodzice, aby sytuacja się nie powtórzyła.
 4. W przypadku powtarzania się takich sytuacji lub w przypadku braku współpracy z rodzicami wychowawca wspólnie z pedagogiem po zaakceptowaniu decyzji przez Dyrektora szkoły kieruje sprawę do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego.

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 

 1. Powiadomienie wychowawcy klasy o przypuszczeniu, że uczeń może znajdować się podwpływem alkoholu lub narkotyków.
 2. Odizolowanie ucznia od reszty klasy, pozostawienie go pod opieką innego nauczyciela, pedagoga szkolnego lub pielęgniarki.
 3. W razie potrzeby wezwanie lekarza w celu wykonania badań lub udzielenia pomocy medycznej.
 4. Powiadomienie o fakcie Dyrektora szkoły oraz rodziców.
 5. Po przeprowadzeniu i zaprotokołowaniu rozmowy z uczniem (jeśli to możliwe) i rodzicami- rodzice zabierają dziecko do domu.
 6. W przypadku podejrzenia, że uczeń zażył środki odurzające szkoła ma prawo do zlecenia wykonania badań na obecność narkotyków w organizmie podejrzanego.
 7. Jeśli sytuacja powtórzy się pedagog informuje Policję (specjalistę od spraw nieletnich).

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk

 

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, Dyrektora) ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu substancję, pokazał zawartość plecaka i kieszeni ubrań.
 2. W przypadku potwierdzenia się podejrzeń sporządzany zostaje protokół podpisany przez ucznia i świadków zdarzenia. Zawiadamia się rodziców i Policję.
 3. W sytuacji, gdy uczeń odmawia przekazania podejrzanej substancji i nie chce pokazać zawartość plecaka, Dyrektor wzywa Policję, która dokonuje przeszukania i zabezpiecza znalezioną substancję, zabierając ją do ekspertyzy.
 4. Nauczyciele nie mogą samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia-czynność tę może dokonać wyłącznie funkcjonariusz Policji.

 

 

Postępowanie wobec uczniów palących papierosy w szkole i poza nią

 

 1. Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego nałogu.
 2. Wychowawca lub pedagog szkolny prowadzi działania indywidualne mające na celu zmianę postawy ucznia.
 3. Uczeń otrzymuje informacje o szkodliwości palenia i możliwości zerwania z nałogiem.
 4. Szkoła zobowiązuje ucznia do skorzystania z pomocy Centrum Profilaktyki Uzależnień.

 

 

Postępowanie w przypadku nieobecności rodziców (wyjazdu za granicę) i pozostawienia dziecka bez opieki

 

 1. Rodzice ucznia opuszczający miejsce zamieszkania powinni poinformować szkołę (wychowawcę, pedagoga szkolnego) o osobie, której powierzają pełnienie opieki prawnej nad dzieckiem przedstawiając stosowne dokumenty.
 2. Dyrektor szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki osoby uprawnionej do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego.

 

 

Postępowanie wobec uczennicy w ciąży

 

 1. Wobec uczennicy w ciąży wychowawca z pedagogiem i zespołem wychowawczym przygotowuje program pomocy niezbędnej do uzyskania sukcesu edukacyjnego.
 2. Uczennica może skorzystać z następujących form pomocy:
  • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i sytuacji pozaszkolnej uczennicy
  • indywidualnych konsultacji przedmiotowych
  • indywidualizacji toku nauczania i oceniania wiadomości
  • dodatkowych egzaminów klasyfikacyjnych bądź poprawkowych w terminie dogodnym dla uczennicy.
 3. Pedagog szkolny przygotowuje plan wsparcia psychologicznego uczennicy do wspólnej realizacji z jej rodzicami i nauczycielami przedmiotowymi/.
 4. W razie potrzeby szkoła podejmuje kroki w celu wsparcia materialnego uczennicy (współpraca z MOPS, instytucjami charytatywnymi bądź samodzielnie organizuje akcje charytatywne)
 5. Dyrektor zawiadamia Prokuraturę o fakcie zajścia uczennicy w ciążę w sytuacji, gdy uczennica nie ukończyła 15 lat.

Licznik odwiedzin

606141
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W minionym tygodniu
W tym miesiącu
W minionym miesiącu
Wszystkie wizyty razem
48
109
48
605226
1349
5029
606141

Your IP: 54.226.113.250
Server Time: 2017-12-11 08:34:14
Copyright © 2014 Gimnazjum nr 3 Świdnik