^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

INFORMACJA

 

Od dnia 15.10.2017 roku wszystkie nowe informacje pojawiają sie na nowej stronie 
pod tymczasowym adresem: https://sp5swidnik.edupage.org/ 

Wszystkie nowości znajdziecie także na FACEBOOK!  sp5swidnik

Procedury szkolne

 

PROCEDURY SZKOLNE W GIMNAZJUM NR 3 W ŚWIDNIKU

 

Podstawy prawne stosowanych procedur

 

 1. Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.  z 1982 r. nr 35 poz. 228 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 11 poz. 109) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.
 2. Ustawa  z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. nr 24 poz. 198).
 4. Ustawa z 6 kwietnia 1990 o Policji (Dz. U. nr 30 poz. 179 z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami).
 6. Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26 poz. 226).
 7. Zarządzenie nr 15/97 Komendanta Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 

Zasady ogólne

 

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego uczniów. Uczniowie nie akceptujący norm i zasad zachowania przyjętych w szkole ponoszą kary przewidziane w Statucie.

 

 

Postępowanie wobec uczniów z narastającymi niepowodzeniami szkolnymi

 

 1. Wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem i nauczycielem przedmiotu przygotowują propozycję pomocy uczniowi.
 2. Program pomocy konsultuje z uczniem i jego rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań.
 3. Za zgodą rodziców uczeń może korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia na podstawie opinii  wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych
 • konsultacji i porad dla uczniów

 

 

Postępowanie wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego

 

 1. Dyrektor szkoły kontroluje realizację obowiązku szkolnego. Nałożone na niego zadania w tym zakresie wykonują wychowawcy i pedagog szkolny.
 2. Wychowawcy klas przyjmują usprawiedliwienia w ciągu dwóch tygodni od nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych.
 3. Usprawiedliwienia wystawiają rodzice, prawni opiekunowie lub inne uprawnione osoby podając powód nieobecności ucznia.
 4. W Gimnazjum przyjęta jest pisemna bądź osobista ( w czasie spotkania z wychowawcą) forma usprawiedliwienia nieobecności).
 5. W przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieobecności ucznia wychowawca kontaktuje się z jego rodzicami.
 6. Wychowawca klasy przekazuje pedagogowi szkolnemu listę uczniów, których nieobecności nieusprawiedliwione przekroczyły 30 godzin w miesiącu.
 7. Wspólnie z uczniem i jego rodzicami wychowawca i pedagog szkolny ustalają przyczyny nieobecności i metody postępowania mobilizującego ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne (prowadzenie zeszytu obecności na lekcjach, podpisanie kontraktu).
 8. W sytuacji braku efektów podjętych działań, bądź niemożliwości skontaktowania się z rodzicami czy ich niechęć do podjęcia współpracy szkoła kieruje do rodziców wezwanie do realizacji obowiązku szkolnego.
 9. Gdy podjęte działania  nie skutkują, Dyrektor kieruje wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego oraz wniosek do organu prowadzącego placówkę w celu ukarania rodziców karą grzywny.

 

 

Postępowanie wobec uczniów w przypadku agresji i przemocy rówieśniczej

 

 1. Sytuacje, w których należy podjąć postępowanie dotyczą:
  • niszczenia mienia prywatnego i szkolnego
  • naruszenia nietykalności fizycznej innych osób
  • naruszenia godności osobistej innych (przemoc psychiczna, wulgaryzmy)
 2. Powiadomienie o zaistniałej sytuacji wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, Dyrektora.
 3. Przeprowadzenie rozmowy z uczniem w celu ustalenia okoliczności czynu i przyczyny agresji.
 4. Powiadomienie rodziców zainteresowanych stron w celu zorganizowania spotkania, podczas którego wyjaśnione zostaną okoliczności zajścia.
 5. Przeprowadzenie spotkania z uczniami i rodzicami w obecności pedagoga szkolnego ewentualnie Dyrektora. Spotkanie powinno być odnotowane w dzienniku a wnioski do dalszej pracy podpisane przez uczniów i rodziców.
 6. Zobowiązanie rodziców do podjęcia współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 7. W przypadku powtarzających się aktów agresji szkoła zwraca się z prośbą o interwencję do Komendy Powiatowej Policji lub Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego.

 

 

Postępowanie wobec uczniów zamieszanych w kradzież

 

 1. Uczeń poszkodowany zgłasza fakt kradzieży nauczycielowi, z którym odbywały się  zajęcia bądź nauczycielowi dyżurującemu, następnie wychowawcy i pedagogowi szkolnemu.
 2. Jeśli są osoby podejrzane wychowawcy i pedagog przeprowadzają rozmowę oraz zawiadamiają rodziców ucznia podejrzanego o kradzież.
 3. O fakcie kradzieży powiadamiany jest Dyrektor szkoły.
 4. W obecności rodziców, pedagoga, wychowawców uczniowie udzielają wyjaśnień.
 5. W przypadku, gdy wartość przekroczy 250 zł Dyrektor  zgłasza sprawę na Policję przekazując informacje ustalone przez szkołę.

 

 

Postępowanie wobec uczniów podejrzanych o fałszerstwo

 

 1. Sytuacje fałszerstwa w szkole:
  • Dokonanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie ocen, usprawiedliwienie nieobecności)
  • Przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców
  • Podrabianie, przerabianie zaświadczeń lekarskich
  • Podkładanie prac innych uczniów jako własnych

 

 1. W sytuacji fałszerstwa wychowawca powiadamia rodziców.
 2. Wychowawca organizuje spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa.
 3. Wychowawca podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu w obecności rodziców.
 4. Informacja o zaistniałej sytuacji wpisana jest do dziennika i podpisana przez rodziców.
 5. W przypadku powtarzających się fałszerstw szkoła kieruje informację do Policji.

 

 

Postępowanie w przypadku, gdy uczeń spożywa alkohol lub używa środki odurzające

 

 1. Powiadomienie o tym fakcie wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o zaistniałej sytuacji pedagoga i Dyrektora.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności. W trakcie rozmowy ustala działania jakie podejmą rodzice, aby sytuacja się nie powtórzyła.
 4. W przypadku powtarzania się takich sytuacji lub w przypadku braku współpracy z rodzicami wychowawca wspólnie z pedagogiem po zaakceptowaniu decyzji przez Dyrektora szkoły kieruje sprawę do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego.

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 

 1. Powiadomienie wychowawcy klasy o przypuszczeniu, że uczeń może znajdować się podwpływem alkoholu lub narkotyków.
 2. Odizolowanie ucznia od reszty klasy, pozostawienie go pod opieką innego nauczyciela, pedagoga szkolnego lub pielęgniarki.
 3. W razie potrzeby wezwanie lekarza w celu wykonania badań lub udzielenia pomocy medycznej.
 4. Powiadomienie o fakcie Dyrektora szkoły oraz rodziców.
 5. Po przeprowadzeniu i zaprotokołowaniu rozmowy z uczniem (jeśli to możliwe) i rodzicami- rodzice zabierają dziecko do domu.
 6. W przypadku podejrzenia, że uczeń zażył środki odurzające szkoła ma prawo do zlecenia wykonania badań na obecność narkotyków w organizmie podejrzanego.
 7. Jeśli sytuacja powtórzy się pedagog informuje Policję (specjalistę od spraw nieletnich).

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk

 

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, Dyrektora) ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu substancję, pokazał zawartość plecaka i kieszeni ubrań.
 2. W przypadku potwierdzenia się podejrzeń sporządzany zostaje protokół podpisany przez ucznia i świadków zdarzenia. Zawiadamia się rodziców i Policję.
 3. W sytuacji, gdy uczeń odmawia przekazania podejrzanej substancji i nie chce pokazać zawartość plecaka, Dyrektor wzywa Policję, która dokonuje przeszukania i zabezpiecza znalezioną substancję, zabierając ją do ekspertyzy.
 4. Nauczyciele nie mogą samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia-czynność tę może dokonać wyłącznie funkcjonariusz Policji.

 

 

Postępowanie wobec uczniów palących papierosy w szkole i poza nią

 

 1. Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego nałogu.
 2. Wychowawca lub pedagog szkolny prowadzi działania indywidualne mające na celu zmianę postawy ucznia.
 3. Uczeń otrzymuje informacje o szkodliwości palenia i możliwości zerwania z nałogiem.
 4. Szkoła zobowiązuje ucznia do skorzystania z pomocy Centrum Profilaktyki Uzależnień.

 

 

Postępowanie w przypadku nieobecności rodziców (wyjazdu za granicę) i pozostawienia dziecka bez opieki

 

 1. Rodzice ucznia opuszczający miejsce zamieszkania powinni poinformować szkołę (wychowawcę, pedagoga szkolnego) o osobie, której powierzają pełnienie opieki prawnej nad dzieckiem przedstawiając stosowne dokumenty.
 2. Dyrektor szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki osoby uprawnionej do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego.

 

 

Postępowanie wobec uczennicy w ciąży

 

 1. Wobec uczennicy w ciąży wychowawca z pedagogiem i zespołem wychowawczym przygotowuje program pomocy niezbędnej do uzyskania sukcesu edukacyjnego.
 2. Uczennica może skorzystać z następujących form pomocy:
  • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i sytuacji pozaszkolnej uczennicy
  • indywidualnych konsultacji przedmiotowych
  • indywidualizacji toku nauczania i oceniania wiadomości
  • dodatkowych egzaminów klasyfikacyjnych bądź poprawkowych w terminie dogodnym dla uczennicy.
 3. Pedagog szkolny przygotowuje plan wsparcia psychologicznego uczennicy do wspólnej realizacji z jej rodzicami i nauczycielami przedmiotowymi/.
 4. W razie potrzeby szkoła podejmuje kroki w celu wsparcia materialnego uczennicy (współpraca z MOPS, instytucjami charytatywnymi bądź samodzielnie organizuje akcje charytatywne)
 5. Dyrektor zawiadamia Prokuraturę o fakcie zajścia uczennicy w ciążę w sytuacji, gdy uczennica nie ukończyła 15 lat.

Licznik odwiedzin

1229964
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W minionym tygodniu
W tym miesiącu
W minionym miesiącu
Wszystkie wizyty razem
32
22
181
1229494
32
1645
1229964

Your IP: 44.192.20.240
Server Time: 2024-03-01 21:03:28
Copyright © 2014 Gimnazjum nr 3 Świdnik