^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

INFORMACJA

 

Od dnia 15.10.2017 roku wszystkie nowe informacje pojawiają sie na nowej stronie 
pod tymczasowym adresem: https://sp5swidnik.edupage.org/ 

Wszystkie nowości znajdziecie także na FACEBOOK!  sp5swidnik

Egzamin gimnazjalny

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 


Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno - przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).

 

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016:


Część humanistyczna – 19 kwietnia (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

Język obcy nowożytny – 21 kwietnia (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU


- Uczniowie klas III przychodzą każdego dnia egzaminu do szkoły o godzinie 8:15, rozbierają się w szatni i udają do sal, w których będą pisali egzamin.
- Gdyby któryś z uczniów nie wiedział, w jakiej sali pisze może to sprawdzić na tablicy informacyjnej na parterze obok sekretariatu.
- Na egzamin uczniowie przychodzą w stroju uczniowskim.
- Uczniowie podczas egzaminu powinni posiadać do okazania legitymacje szkolne.
- Uczniowie na salę egzaminacyjną nie mogą wnosić żadnych toreb, plecaków ani telefonów komórkowych.
- Uczniowie powinni posiadać długopis lub pióro piszące kolorem czarnym oraz przybory do kreślenia w przezroczystej koszulce.
- Po wejściu do sal i zajęciu właściwych miejsc nie mogą się przemieszczać.
- Uczniowie powinni przyjść do szkoły punktualnie. Uczeń spóźniony nie może być wpuszczony do sali egzaminacyjnej.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU  18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) część humanistyczna- godz. 9.00
- 9.00 - historia i wiedza o społeczeństwie - 60 minut
- w salach z wydłużeniem czasu - 80 minut
- 11.00 - język polski - 90 minut
- w salach z wydłużeniem czasu - 135 minut

  19 kwietnia 2016 r. (wtorek) część matematyczno - przyrodnicza - godz. 9.00
- 9.00 - przedmioty przyrodnicze - 60 minut
- w salach z wydłużeniem czasu - 80 minut
- 11.00 - matematyka - 90 minut
- w salach z wydłużeniem czasu - 135 minut

20 kwietnia 2016 r. (środa) część językowa - godz. 9.00
- 9.00 - język obcy poziom podstawowy - 60 minut
- w salach z wydłużeniem czasu - 80 minut
- 11.00 - język obcy poziom rozszerzony - 60 minut
- w salach z wydłużeniem czasu - 90 minut

- Po wcześniejszym zakończeniu pracy z arkuszem uczeń odkłada zamknięty arkusz na brzeg ławki i nie opuszcza sali
- Po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin uczniowie odkładają zamknięte prace i nie opuszczają sali dopóki ich arkusze nie będą sprawdzone pod kątem poprawności kodowania i potwierdzony zostanie ich odbiór.
- Po I części egzaminu w każdym dniu uczniowie mają przerwę. Mogą pozostawić w sali egzaminacyjnej swoje przybory do pisania. Po wyjściu z sali w ciszy udają się do sal 101 i 102, gdzie bada mogli spożyć posiłek.
- Uczniowie przebywają w wyznaczonym miejscu do godz. 10:45. Po tym czasie udają się z powrotem do swoich sal egzaminacyjnych
- Po powrocie do sali egzaminacyjnej zajmują te same miejsca.
- II część egzaminu przebiega zgodnie z tymi samymi procedurami.
- Po zakończeniu II części uczniowie opuszczają szkołę.
- Po zakończeniu egzaminu na sali obowiązkowo pozostaje przynajmniej jeden uczeń (do zakończenia pakowania i zaklejenia bezpiecznej koperty).
- Uwaga: Laureaci konkursów przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z danej części egzaminu w dniu tego egzaminu nie przychodzą do szkoły.
Laureaci z przedmiotów przyrodniczych zwolnieni są również z matematyki i odwrotnie.

Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć na stronach internetowych :

- CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA
- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE

 

 

OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIEOd roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach.

Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Egzamin będzie się składał z takich samych części jak dotychczasowy, ale każda część będzie miała inną strukturę. Inaczej też będzie wyglądać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Część egzaminu z języka obcego nowożytnego będzie podzielona na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

ZASADY OGÓLNE

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

CZĘŚCI EGZAMINU


Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.
Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.
W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z sześciu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

PRZEBIEG EGZAMINU


W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.
Egzamin odbywa się w kwietniu. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

WYNIKI EGZAMINU

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

. język polski
. historia i wiedza o społeczeństwie
. matematyka
. przedmioty przyrodnicze
. język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
. język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punktów spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77. Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

Od roku szkolnego 2014/2015 laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni tylko z zakresu jednego z grupy przedmiotów, a nie z całej części egzaminu gimnazjalnego. 

 

Uczniowie, którzy uzyskali tytuł  laureata  w  konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014    są zwolnieni z całej części egzaminu gimnazjalnego.


SPRAWDZENIE WYNIKÓW EGZAMINU PRZEZ UCZNIA


https://www.oke.krakow.pl/sio/login_form.php

Po sprawdzeniu testów przez egzaminatorów OKE każdy uczeń, logując się do systemu OBIEG na stronie OKE (adres powyżej), będzie mógł sprawdzić, jak została oceniona jego praca. Po podaniu swojego loginu (PESEL) i hasła (otrzyma je od wychowawcy) może wejść na swoje konto i przejrzeć pracę, zapisaną w formie elektronicznej oraz obejrzeć porównania, zestawienia statystyczne, wykresy.

 

Licznik odwiedzin

1193267
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W minionym tygodniu
W tym miesiącu
W minionym miesiącu
Wszystkie wizyty razem
2
61
63
1191723
356
4770
1193267

Your IP: 34.239.154.240
Server Time: 2022-12-06 00:31:52
Copyright © 2014 Gimnazjum nr 3 Świdnik